فیزیک پیش دانشگاهی

حجم فایل : 631.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 23
بنام خدا فیزیک پیش دانشگاهی
مبحث : پرتاب در راستای قائم پرتاب در راستای قائم:
اگر جسمی تنها تحت اثر نیروی وزن در راستای قائم حرکت کند حرکتش شتابدار ثابت می باشد اگر جهت بالا ( ) را مثبت فرض کنیم علامت شتاب همیشه منفی و برابر می باشد با این قرارداد علامت های وسرعت را بایستی صحیح جایگذاری نمود. به علامت های و در مثال های زیر توجه کنید. گلوله ای را با سرعت از ارتفاع سطح زمین به بالا پرتاب می کنیم پس از چند ثانیه به زمین برخورد می کند؟
1)2 2)4 3)6 4)8 تست حل: نکته:
اگر جسمی را با سرعت به بالا پرتاب کنیم ارتفاع اوج از رابطه به دست می آید زمان رسیدن به نقطه اوج از رابطه و زمان لازم برای برگشت به نقطه پرتاب از رابطه
(رفت و برگشت) به دست می آید. نکته:
اگر جسمی را بدون سرعت اولیه رها کنیم اندازه سرعت در هر ثانیه متر بر ثانیه تغییر می کند
و مسافت های طی شده در ثانیه های متوالی به صورت زیر خواهد بود: اگر جسمی را با سرعت اولیه پرتاب شود مسافت طی شده در ثانیه اول از رابطه به دست می آید (مثلا اگر با سرعت اولیه به پایین پرتاب شود داریم:


و در ثانیه های بعدی مجددا جملات یک تصاعد حسابی با قدر نسبت خواهند بود. جسمی از ارتفاع با سرعت اولیه ی در راستای قائم پرتاب می شود اگر در 2 ثانیه ی آخر حرکت 90 متر را طی کند و به زمین برسد ارتفاع چند متر است؟
1)120
2)125
3)140
4)145 تست فاصله از لبه ی یک چاه تا سطح آب درون آن 34 متر است شخصی سنگی را ازلبه ی چاه با سرعت اولیه ی
در راستای قائم رو به پایین پرتاب می کند و صدای برخورد سنگ با آب را می شنود فاصله ی بین پرتاب سنگ و شنیدن صدا تقریبا چند ثانیه است؟ ( صوت)
1)1/8
2)2/1
3)2/6
4)3/2 تست گلوله ای در شرایط خلا با سرعت اولیه از ارتفاع از سطح زمین در راستای قائم رو به بالا پرتاب می شود بزرگی سرعت متوسط گلوله در بازه ی زمانی تا چند متر بر ثانیه است؟
1)5 2)10 3)15 4)20 تست 4 ثانیه طول می کشد تا جسمی با سرعت اولیه در امتداد قائم در شرایط خلا به بالا پرتاب می شود دو بار از لبه ی پنجره بگذرد ارتفاع پنجره چند متر است؟ تست گلوله ای در شرایط خلا با سرعت اولیه در راستای قائم به سمت بالا پرتاب می شود اگ...